PRIVACYBELEID | LEPAYA

LAATST BIJGEWERKT
Activa
MAY, 2023

1. INLEIDING

Lepaya neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier en in een veilige omgeving verwerken en opslaan. Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") informeert u over hoe Lepaya de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die u, of uw werkgever namens u, aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving van de Europese Unie ("EU") en de lidstaten inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (de "GDPR")

2. WIE ZIJN WIJ?

Lepaya biedt leertrajecten bestaande uit Power Skill Trainingen door meer dan 80 Soft en Hard Skill trainingsmodules aan werkgevers aan te bieden. Lepaya's Power Skill Trainingen verbeteren de vaardigheden van het personeel van werkgevers en stellen werknemers in staat om effectiever te werken en meer van hun levensgeluk te genieten. Het Lepaya platform is toegankelijk via een van de Lepaya apps, bijvoorbeeld de Lepaya mobiele app, de desktop app via 'learn.lepaya.com' en/of de Lepaya Learning app voor MS Teams (alle apps samen worden de "Lepaya Apps" genoemd).

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Lepaya verwerkt persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden verstrekt (hierna "Persoonsgegevens" genoemd), zodat wij onze diensten kunnen verlenen en onze trainingsmodules kunnen leveren. Wij zullen uw Persoonsgegevens altijd verwerken op basis van een van de rechtsgronden die zijn voorzien in de GDPR (zie artikel 5). We verwerken geen gevoelige Persoonsgegevens, zoals etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen. De Persoonsgegevens die nodig zijn om u als gebruiker aan te melden voor de Lepaya Apps zijn: voornaam, achternaam en e-mailadres.

4. LEPAYA TREEDT OP ALS GEGEVENSVERWERKER

Lepaya wordt beschouwd als een gegevensverwerker zoals gedefinieerd in artikel 28 van de GDPR als het gaat om de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit betekent dat Lepaya handelt namens de door haar gegeven instructies en alleen Persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met deze instructies. Lepaya bepaalt niet het doel en de middelen waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

5. OP WELKE RECHTSGRONDSLAG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst zoals gedefinieerd in artikel 6(1)(b) van de GDPR. Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst met onze klant, uw werkgever. Wij verwerken uw Persoonsgegevens die wij van uw werkgever ontvangen zodat wij onze diensten aan uw werkgever, en uiteindelijk aan u, kunnen leveren. Zonder het verwerken van deze gegevens is het niet mogelijk om onze diensten te verlenen en jou onze (virtuele) leervormen aan te bieden via de Lepaya Apps.

6. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?

Wij verzamelen gegevens die door u, of door uw werkgever, aan ons worden verstrekt, zodat wij de benodigde informatie hebben om u aan te melden voor de Lepaya Apps. De volgende gegevens worden door ons verzameld en verwerkt:6.1. Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van uw interacties met ons en de Lepaya Apps, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

 • Persoonsgegevens verstrekt door uw werkgever: wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens om de Lepaya Apps goed te laten functioneren: voornaam, achternaam, e-mailadres en (optioneel) functietitel.
 • Door u verstrekte informatie (door het gebruik van de Lepaya Apps): wij verzamelen uw app-gebruik en gegevens uit enquêtes. U kunt ons ook (optioneel) voorzien van een profielfoto voor weergave in de app. Bij gebruik van de AI Coach module verwerken wij ook videomateriaal dat door u wordt aangeleverd. Dit videomateriaal wordt alleen intern gebruikt voor het functioneren van de betreffende module.
 • Credentials: wij verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor verificatie.6.2 Automatisch verzamelde informatie Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Lepaya Apps bezoekt, gebruikt of ermee navigeert. Deze informatie kan bestaan uit apparaat- en gebruiksinformatie, zoals uw IP-adres, browser- en/of apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren en verwijzende URL's. Deze informatie is nodig om de veiligheid van de Lepaya Apps te waarborgen. Deze informatie is nodig om de veiligheid en de werking van de Lepaya Apps te handhaven, omdat deze informatie ons een beter inzicht geeft in het gebruik van de Lepaya Apps in verschillende aspecten en we rekening moeten houden met alle relevante aspecten in het geval dat we een nieuwe functie moeten uitbrengen of een oude versie van de app moeten depreciëren. Bovendien is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de impact die nieuwe functies kunnen hebben op gebruikers als ze niet de nieuwste apparaten gebruiken.
 • Onderzoek, scan of test het Platform of enig ander gerelateerd systeem of netwerk niet en schend geen beveiliging of verificatie.

6.3 Informatie verzameld via onze Lepaya Apps
‍Als
u onze Lepaya Apps gebruikt, kunnen wij ook de volgende informatie verzamelen:(i) Mobiele apparaattoegang (optioneel): wij kunnen toegang tot of toestemming voor bepaalde functies van uw mobiele apparaat vragen, waaronder de camera van uw mobiele apparaat en andere functies.

 • Toegang tot mobiele apparaten (optioneel): we kunnen toegang of toestemming vragen voor bepaalde functies van uw mobiele apparaat, waaronder de camera en andere functies van uw mobiele apparaat.
 • Mobiele apparaatgegevens: wij kunnen automatisch apparaatgegevens (zoals uw mobiele apparaat ID, model en fabrikant), besturingssysteem en versiegegevens verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens om de veiligheid en werking van de Lepaya Apps te handhaven. Meer informatie hierover vindt u in artikel 6.2.
 • Pushmeldingen: wij kunnen verzoeken om u pushmeldingen te sturen met betrekking tot uw account of de Lepaya Apps. Als u deze meldingen niet wilt ontvangen, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.

6.4 Externe leveranciers en onderaannemers
Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen binnen de Lepaya Group en met derden in overeenstemming met de GDPR. De Lepaya Groep is gevestigd in de volgende landen: Nederland, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk (het "VK"). Uw Persoonsgegevens kunnen veilig worden overgedragen naar het Verenigd Koninkrijk, aangezien de GDPR in het Verenigd Koninkrijk praktisch is geïmplementeerd in de Data Protection Act 2018 en dezelfde richtlijnen en regels van toepassing zijn.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens delen met een externe gegevensverwerker, zullen wij het juiste wettelijke kader instellen om een dergelijke overdracht en verwerking te dekken, in overeenstemming met artikel 26, 28, 29 en 44(f) GDPR. Lepaya heeft Amazon Web Services ("AWS") ingeschakeld als onderaannemer in Frankfurt, Duitsland. Alle gegevens worden in rust en doorvoer versleuteld (inclusief HTTPS-encryptie en Application Layer- en Transport-encryptie).

6.5 Naleving van de wet en beveiliging
Het kan voor ons noodzakelijk zijn - op grond van de wet, een juridisch proces, een rechtszaak en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten het land waar u verblijft - om uw Persoonsgegevens te openbaren. Wij kunnen uw Persoonsgegevens openbaar maken als wij bepalen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is naar aanleiding van bovenstaande situaties.

7. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDT U GEBRUIKT?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden om u adequate diensten en producten aan te bieden. De specifieke doeleinden kunnen een of meer van de volgende zijn:

 • Om toegang te verlenen tot alle functies van de Lepaya App en de Lepaya App;
 • Om een persoonlijk profiel in te stellen en te beheren, van waaruit je de Lepaya App kunt gebruiken;
 • Om u informatie te sturen over de Lepaya App, Lepaya en onze diensten (met uitzondering van marketing of promotie);
 • Om anonieme statistische gegevens op te stellen en de Lepaya App veiliger te maken;
 • Om uw gegevens aan derden te verstrekken op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Om de Lepaya App.

8. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op een manier die hun passende beveiliging garandeert, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wij gebruiken passende technische of organisatorische maatregelen om dit beschermingsniveau te bereiken (Artikel 25(1) en 32 GDPR).

9. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Lepaya bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, of indien langer voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in overeenstemming met Artikel 5 en 25(2) GDPR. Je Persoonsgegevens worden maximaal één jaar na de laatste aanmelding of op verzoek verwijderd. U kunt uw Persoonsgegevens ook zelf verwijderen via de Lepaya Apps. Uiterlijk 1 jaar na uw laatste aanmelding zullen wij echter zelf handmatig hetzelfde protocol in werking stellen.

10. WAAR WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPGESLAGEN?

Wij verwerken alle Persoonsgegevens alleen binnen de EU/EER, aangezien alle gegevens worden opgeslagen bij AWS in Frankfurt, Duitsland. Overdracht van Persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie vindt alleen plaats als wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de GDPR.

11. ONZE REGISTRATIE VAN GEGEVENSVERWERKING

We registreren alle verwerkingen van Persoonsgegevens in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in de GDPR, in het bijzonder in Artikel 30(2). In deze records geven we alle informatie weer die nodig is om te voldoen aan de GDPR en om samen te werken met de toezichthoudende autoriteiten zoals vereist (Artikel 31 GDPR).

12. MELDING VAN DATALEKKEN AAN DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN

In het geval van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de toevallige of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot Persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt, beschikken wij over de mechanismen en beleidsregels om dit te identificeren en onmiddellijk te beoordelen. Wij zullen de Gegevensverantwoordelijke, uw werkgever, onmiddellijk op de hoogte stellen om de inbreuk op de beveiliging te bespreken en we zullen eventuele noodzakelijke verdere stappen bespreken.

13. UW RECHTEN

Elke betrokkene heeft:

 • het recht op toegang conform Art. 15 GDPR;
 • het recht op rectificatie conform art. 16 GDPR;
 • het recht op wissen ("recht om vergeten te worden") conform Art. 17 GDPR;
 • het recht op beperking van de verwerking conform art. 18 GDPR;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 GDPR; en
 • et recht om bezwaar te maken volgens Art. 21 GDOR.

Met betrekking tot het recht op toegang en het recht om gegevens te laten wissen, zijn de beperkingen krachtens artikel 34 en 35 GDPR van toepassing. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in overeenstemming met Art. 77 GDPR. Om deze rechten te doen gelden, dient u contact op te nemen met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw Persoonsgegevens. Als de bovenstaande rechten rechtstreeks tegen Lepaya worden ingeroepen, zal Lepaya de betrokkene onmiddellijk doorverwijzen naar de klant en de instructies van de klant afwachten.

14. HOE VER REIKT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEPAYA?

Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op Persoonsgegevens die zijn verkregen via Lepaya Apps en diensten. De Lepaya App kan links bevatten naar andere websites van derden. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze Lepaya App.

15. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden openbaar gemaakt op de Lepaya Apps en/of onze website. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, sturen we onze gebruikers ook een kennisgeving. Als er wezenlijke veranderingen worden aangebracht in artikel 6, wordt u gevraagd ons nieuwe beleid te accepteren voordat u de Lepaya App kunt blijven gebruiken.

16. BEDANKT

 1. Bedankt voor het lezen van dit Privacybeleid. Als je vragen hebt over ons Privacybeleid kun je altijd contact met ons opnemen via info@lepaya.com.
 2. LTD GROUP B.V. EN DOCHTERONDERNEMINGEN, MEI 2023